Yoruba-Obj.1CBCBCAEBDD11DEDDEBEBCE21BBEEADEAEC31EBEBBEBEDD41BEBADEDBDC51DEDCBDEBCD Yoruba(3)(i)Tisa- afetiya(ii) sitactu- afouya(iii)Miliki – afojuya(iv)Pita – afetiya(v) Kansu – afetiya(vi) Sikeeli – af juga(vii) Dikin- afetiya(viii) Diroomu- afojuya(ix) Buroda – afsuya(x) Pepa- afojuga (2)silebu ni ege oro ti enu le gbe jade ni eekan soso(ii) faweli = F(iii)faweli ati konsonanti…

read more